bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Dlaczego ważny jest nadzór bhp na budowie??


Dlaczego ważny jest nadzór na budowie foto Pawłowski BHP ppoż.

W każdej firmie, nie tylko budowlanej skuteczny nadzór powinien być ważnym aspektem prowadzonej działalności. Dlaczego? Gdyż to właśnie nadzór nad bezpieczeństwem pracowników może uchronić ich samych oraz firmę przed niekorzystnymi konsekwencjami nieprzestrzegania wymogów bhp.

Dopełniając- warto pamiętać, że nieprzestrzeganie wymagań określonych przez Ustawodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy może nie tylko skończyć się doznaniem urazu przez pracownika, czego chyba każdy pracodawca chce uniknąć, ale może się również wiązać z odpowiedzialnością firmy w zakresie niezapewnienia skutecznego kontrolowania prawidłowych warunków bhp.

Ustawodawca określił, że jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie systematycznych kontroli stanu BHP z szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego stosowanych maszyn/urządzeń/narzędzi. Ponadto pracodawca zobligowany jest do ustalenia sposobu rejestracji nieprawidłowości oraz metod ich usuwania. Ponadto w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników pracodawca czy inna osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do wstrzymania prac oraz podjęcia działań związanych z usunięciem tego zagrożenia.

Potwierdzeniem konieczności zapewnienia skutecznego nadzoru na budowie, choć i nie tylko, jest przedstawiony obrazek obok tekstu. Wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że mimo szczerych chęci pracodawcy, czy innych osób kierujących pracownikami w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, często można się spotkać z pracownikami, którzy nie będą respektować wymagań bezpieczeństwa. I wcale nie jest to rzadkość. Nawet nie będziemy wspominać, że takich zdjęć mamy więcej…., a kierowników z firm z którymi współpracujemy znamy doskonale (i możemy zapewnić, że mają oni pełną świadomość odpowiedzialności, która na nich spoczywa, więc starają się organizować pracę bezpiecznie). Drugą ważną kwestią jest to, że np.: brygadziści obarczeni są prawie taką samą odpowiedzialnością za kwestie BHP jak pracodawca. Więc w przypadku, kiedy dojdzie do poważnego wypadku lub niekoniecznie, ale pracownik uda się do sądu pracy— straty wynikające z tej odpowiedzialności mogą być znaczne i z pewnością osoby te zapamiętają je do końca życia.

Służba BHP, czy inne osoby wykonujące zadania tej służby również zobowiązane są do kontrolowania warunków pracy. I dobrze. Nie zmienia to jednak faktu, że warto pamiętać, iż pracodawcy oraz kierownicy w takim przypadku nie są zwolnieni ze spoczywającej na nich odpowiedzialności. Stąd z pewnością warto współpracować z osobami/firmami zajmującymi się kwestiami BHP, które wyjaśnią, wskażą i pomogą— a nie tylko będą stać z batem nad pracownikiem, kierownikiem oraz pracodawcą. I najważniejsze. Warto dbać o bezpieczne warunki pracy, aby zwyczajnie pracownikowi nie stała się krzywda.

I to są podstawowe powody dlaczego należy zapewnić skuteczny nadzór na budowie.