bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem


Artykuł o SEP Pawłowski BHP ppoż.

dokument zabezpieczenia przed wybuchem jest podstawowym dokumentem, który powinien posiadać pracodawca. W skrócie nazywany jest DZPW. Dokument ten pełni podobną rolę jak instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Do jego opracowania niezbędne jest dokonanie oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfer wybuchowych, a także uwzględniać rozwiązania zabezpieczające przed wystąpieniem wybuchu. Ponadto dokument ten powinien określać wykaz pomieszczeń (przestrzeni), które są odpowiednio sklasyfikowane. W dokumencie tym również można odnaleźć oświadczenia pracodawcy i terminy przeglądu środków zabezpieczających. Stąd wynika, że jest to ważny dokument dla przedsiębiorstwa, gdzie ze względu na wymagania technologiczne może dojść do wybuchu.

Zakres dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem:
  • opis środków ochronnych, które zostaną podjęte w celu spełnienia wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz ograniczenia szkodliwych skutków wybuchu
  • wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją na strefy
  • oświadczenia pracodawcy
  • terminy dokonania przeglądu stosowanych środków ochronnych
  • określenie dokonywania przeglądu stosowanych środków ochronnych
  • określenie, dla wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców w tym samym miejscu pracy- środków ochronnych, zasad koordynacji i stosowania tych środków, celu koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania

Kompleksowa analiza ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchiwej


analiza ta powinna obejmować takie zagadnienia jak:

  • prawdopodobieństwo i czas występowania atmosfery wybuchowej
  • prawdopodobieństwo wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań elektrostatycznych
  • eksploatowane przez pracodawcę instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania
  • rozmiary przewidywanych skutków wybuchu

Warto wspomnieć, że analiza ta powinna obejmować miejsca, które są albo mogą być połączone poprzez otwory z innymi miejscami, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa. W miejscach pracy, gdzie atmosfera wybuchowa może wystąpić w ilościach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób pracujących, należy zgodnie z przeprowadzoną oceną ryzyka zapewnić bezpieczeństwo i właściwy nadzór tych osób, wprowadzając adekwatne do zagrożenia środki ochronne.


A ponadto


pracownicy powinni znać i rozumieć ryzyko związane z możliwością lub występowaniem atmosfery wybuchowej w miejscu pracy.