bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy


Artykuł o instrukcjach bhp dla firmy Pawłowski BHP ppoż.

Instrukcje BHP-

pracodawca ma obowiązek udostępnić pracownikom aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, z których mogą korzystać (udostępnione do stałego korzystania). Instrukcje te powinny być wydane w przypadku:

  • stosowania w przedsiębiorstwie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami dla zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
  • udzielania pierwszej pomocy

Podsumowując- można uznać, że praktycznie do wszelkich działań podejmowanych w zakładzie pracy powinny zostać wydane instrukcje BHP. Ważne jest, aby pracowników zapoznać z ich treścią oraz to, aby wskazywały one w sposób zrozumiały czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. Ponadto, w przypadku stosowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych- należy uwzględnić szczegółowe informacje zawarte w kartach charakterystyki.
Nie jest ważne, jaka zawarta jest w instrukcjach BHP szata graficzna. Istotne jest właśnie to, ażeby spełniały one wymagania prawne odnośnie treści w nich zawartych.

Ważne jest, aby przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zapoznał się on z ich treścią oraz miał możliwość korzystania z tych instrukcji w każdym momencie, kiedy uzna to za niezbędne. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest stosowanie się do zaleceń, które określone zostały w wydanych instrukcjach BHP.

Posiadam bogatą bazę instrukcji bhp, które na potrzeby firmy dostosowuję do niezbędnych wymagań. Zapraszam do zapoznania się z ofertą (lewa górna część strony).