bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Kontrola organizowana przez Inspekcję Pracy:


Obowiązki kontrolowanego podmiotu

Pamiętać należy, że podczas kontroli w zakładzie pracy, podmiot ten zobowiązany jest do zapewnienia inspektorowi pracy warunków oraz środków, które są niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli. Ponadto (właściwie w szczególności) jest on zobowiązany do przedstawienia dokumentacji oraz materiałów, które żąda inspektor pracy. Dodatkowo na żądanie inspektora pracy należy zapewnić udzielenie informacji w wymaganym terminie oraz udostępnić urządzenia techniczne. W miarę możliwości należy przekazać do dyspozycji inspektora pracy oddzielne pomieszczeni z odpowiednim wyposażeniem.