bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor
Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej Pawłowski BHP ppoż.

Ochrona przeciwpożarowa:


Czym jest ochrona przeciwpożarowa-


 • Jest zapobieganiem powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru;
 • Jest zapobieganiem powstawania i rozprzestrzeniania się klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
 • Jest zapewnieniem warunków oraz samym prowadzeniem działań ratowniczych;

 • Zapewnienie odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej związane jest z spełnieniem wymagań przepisów przeciwpożarowych oraz techniczno-budowlanych. Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi centralnym organem administracji państwowej w zakresie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Na szczeblu województwa-Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, natomiast na terenie powiatu- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast zadania w zakresie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej na terenie obiektu budowlanego (zakładu pracy) realizuje zarządzający tym obiektem budowlanym lub/i terenem.

  Do podstawowych obowiązków, nałożonych przez Ustawodawcę w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy:

  • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
  • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
  • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
  • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
  • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
  • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
  • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
  Kto ponosi odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu?- zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej. Stąd niezwykle ważne jest, aby kwestie związane z odpowiedzialnością za wypełnienie obowiązków nałożonych przez Ustawodawcę były określone w przedmiotowej umowie. Dodatkowo, przedsiębiorcy lub osoby fizyczne zobowiązane są do uwzględnienia wymagań przeciwpożarowych w zakresie zagospodarowania i uzbrajania terenu.

  Ustawodawca wskazuje również, jakie czynności są zabronione:

  • używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego celu, spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach oraz w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym;
  • użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;
  • garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu;
  • rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze;
  • rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów;
  • składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu;
  • użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;
  • przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą rozgrzewać się do temperatury przekraczającej 100 stopni C oraz linii kablowych o napięciu powyżej 1kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V;
  • stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki;
  • instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;
  • składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno?budowlanych;
  • składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach;
  • przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach;
  • zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji;
  • blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru;
  • lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno?budowlanych;
  • wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności lub użytkowników, jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali;
  • uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do? gaśnic, urządzeń przeciwpożarowych, przeciwwybuchowych urządzeń odciążających, źródeł wody do celów przeciwpożarowych, urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami, wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych, wyłączników i tablic rozdzielczych oraz kurków instalacji gazowej, krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia;
  • napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu;
  • dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu.
  Oczywiście powyższe wymagania stanowią podstawę, do tego, aby móc określić jakie obowiązki należy spełnić w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej. Stąd obowiązki, które wynikają z przepisów przeciwpożarowych oraz (także) przepisów techniczno-budowlanych doprecyzować należy na podstawie charakterystyki danego obiektu budowlanego lub terenu.