bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Podstawowe obowiązki pracownika-


Drogi pracowniku, czy wiesz, że nie tylko pracodawca został zobowiązany do wypełniania obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy? Zgodnie z art. 211 Ustawy Kodeks pracy podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a ponadto zobowiązany jest do:

  1. znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
  2. wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
  3. dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
  4. stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
  5. poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,
  6. niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
  7. współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Stąd widać wyraźnie, że nie tylko pracodawca zobowiązany jest do dbania o bezpieczne i higieniczne warunki pracy, ale również sam pracownik. Podstawową kwestią jest to, że pracownik zgodnie z pkt. 1 zobowiązany jest znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a w przypadku, kiedy mimo wszystko ich nie zna- nie oznacza to, że jest zwolniony z wykonywania pracy w sposób zgodny z tymi wymaganiami. Oczywiście nie znaczy to też, że pracownik powinien być "alfą i omegą" w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, natomiast powinien znać wymagania BHP zgodnie z warunkami i rodzajem wykonywanej pracy.

Oczywiście należy dodać, że pracownik, prócz przestrzegania wymagań BHP również zobowiązany jest do stosowania się do wymogów związanych z ochroną przeciwpożarową. I wymogi te również są podstawowym obowiązkiem pracownika.

Co w przypadku, kiedy pracownik nie stosuje się do powyższych wymagań bhp?

Pracodawca ma możliwość zastosowania kar zgodnie z art. 108 Ustawy Kodeks pracy, co będzie przedmiotem rozważań następnego wpisu. Warto tutaj również pamiętać o uprawnieniach służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby. Istotnym aspektem są również inne konsekwencje, które wynikają z pozostałych zapisów prawnych np.: dotyczących wypłacania świadczeń z tytułu wypadków przy pracy oraz art. 52 § 1 pkt. 1.Ustawy Kodeks pracy