bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Kiedy ZUS nie wypłaci odszkodowania??


ZUS nie wypłaci pieniędzy w przypadku, gdy-

z całą pewnością nie wypłaci odszkodowania pracownikowi w przypadku, kiedy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia (UWAGA: przepisy dotyczące ochrony życia i zdrowia "wykraczają" o wiele dalej niż same przepisy bhp), jeśli spowodowane jest to umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Ponadto osoba nie otrzyma świadczenia, jeśli była pod wpływem alkoholu lub  środków odurzających/psychotropowych- i przez to, osoba ta przyczyniła się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.
Wiem, że byłem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających/psychotropowych- czy mogę nie poddać się badaniu na zawartość alkoholu lub innych substancji?- odmówić zawsze można, ale odmowa poddania się badaniu lub podejmowanie innych działań utrudniających badanie spowoduje, że ubezpieczony utraci prawo do świadczeń (z pominięciem sytuacji, w której osoba udowodni, że występowały inne przyczyny, które uniemożliwiają poddanie się takiemu badaniu).

Kwestie formalne:
 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaci również świadczeń, w przypadku, kiedy-
Stąd nie tylko od "behapowca" zależy, czy świadczenie zostanie wypłacone pracownikowi z tytułu wypadku. Inną kwestią jest również to, czy osoba poszkodowana postępowała zgodnie z wymogami prawnymi.