bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Apteczka lub punkt pierwszej pomocy:Artykuł o SEP Pawłowski BHP ppoż.

Zapewnienie środków do udzielania pierwszej pomocy-

w zakładzie pracy należy zapewnić, aby dostępne było odpowiednie wyposażenie, które wykorzystane zostanie podczas udzielania pierwszej pomocy. W zależności od ilości zagrożeń, ich rodzaju, należy przedsiębiorstwo wyposażyć albo w punkty pierwszej pomocy, albo w apteczki pierwszej pomocy. Ilość, usytuowanie oraz wyposażenie powinno być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami (lekarzem medycyny pracy). Przy apteczkach należy umieścić wykazy osób odpowiedzialnych w zakładzie pracy za udzielenie pierwszej pomocy oraz osoby odpowiedzialne za działania gaśnicze i ewakuację zgodnie z Ustawą Kodeks pracy. Ponadto w widocznym miejscu należy umieścić instrukcję udzielania pierwszej pomocy. Miejsca te również powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującą Normą oraz łatwo dostępne.

Pamiętać należy, że podstawowym obowiązkiem osób wyznaczonych zgodnie z Ustawą Kodeks pracy do udzielania pierwszej pomocy powinna być obsługa punktów lub apteczek pierwszej pomocy, która obejmuje również sprawdzenie zawartości pod kątem braków oraz przeterminowania znajdujących się w ich wnętrzu materiałów opatrunkowych itd.