bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Prace pożarowo niebezpieczne- zabezpieczenie stanowiska pracy


Prace pożarowo niebezpieczne firmy Pawłowski BHP ppoż.

Z całą pewnością wpis ten należy rozpocząć od tego, czym właściwie tego typu prace są. Do prac pożarowo niebezpiecznych, zgodnie z definicją, którą odnaleźć można w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej można zaliczyć prace:

remontowo budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięciem z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także prace remontowo budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem.

Choć oczywiście, z chęcią zaliczyłbym też inne prace na miejscu pracodawcy, gdzie istnieje zwiększone ryzyko powstania pożaru do prac pożarowo niebezpiecznych.

Skoro istnieje ryzyko powstania pożaru, to należy podjąć działania, które są związania z minimalizowaniem tego ryzyka. I tak z całą pewnością warto wyposażyć się w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice, odpowiedniego rodzaju oraz w ilości niezbędnej, która pozwoli na ugaszenie ewentualnego pożaru). Oczywiście sam sposób zabezpieczenia tego rodzaju prac zależy od czynności, które się wykonuje- tzn. można również zastosować inne środki, jeśli będą one niezbędne.

W firmie, której pełniliśmy nadzór prowadzone były prace związane z wytworzeniem iskier (budowa bloków energetycznych, jednej z dolnośląskich elektrowni). I z całym przekonaniem mogę stwierdzić, że firma ta świetnie zabezpieczała miejsce ich prowadzenia. Pracownicy mieli do dyspozycji 2 koce gaśnicze lub ich większą ilość, gaśnicę ABC (lub kilka gaśnic tego samego rodzaju) o dużej pojemności oraz odpowiednio zabezpieczone stanowisko pracy. Ilustracja poniżej. Dla wyjaśnienia, wszelkie materiały palne, przed rozpoczęciem samej pracy są usuwane.

Przykładowe zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych Pawłowski BHP ppoż.Przykładowe zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych Pawłowski BHP ppoż.
I warto pamiętać, że jest to niezwykle ważne. Dlaczego? Gdyż podczas prowadzenia robót, firma odpowiada nie tylko za miejsce realizacji tej pracy, ale będzie również odpowiadać za skutki ewentualnego pożaru, jeśli udowodnione będzie to, że doszło do niego w wyniku prowadzenia tych prac. W szczególności dotyczy to przypadku, kiedy będą one realizowane w sposób nieprawidłowy.

Ale czy tylko miejsce jest ważne? Nie. Są jeszcze pracownicy, o których nie wolno zapominać. Pracownicy byli wyposażeni w odpowiednie ubranie robocze, z materiałów trudnozapalnych, które jak najbardziej spełniało swoją rolę. Ponadto narząd wzroku zabezpieczony poprzez zastosowanie przyłbicy i okularów ochronnych. Czy były zrealizowane szkolenia przeciwpożarowe? Owszem były. Z całą pewnością takie przygotowanie pozwala na spokojne wykonywanie pracy w każdych warunkach— i tego życzę innym firmom.

Poniżej również przedstawiamy film, na których widać prowadzone prace pożarowo niebezpieczne w nieprawidłowy sposób. I mamy nadzieję, że uzmysłowi on to, że do pożaru faktycznie może dojść.