bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor
Artykuł o SEP Pawłowski BHP ppoż.

Prace szczególnie niebezpieczne:Rodzaje prac szczególnie niebezpiecznych

Przepisy bhp wyraźnie wskazują, jakie rodzaje prac należy uznać za szczególnie niebezpieczne. Warto zwrócić uwagę, że prace te opisane są nie tylko w ogólnych przepisach BHP, ale również w przepisach dotyczących poszczególnych branż. Do takich prac należą:

  • prace określone w ogólnych przepisach BHP,
  • prace określone jako szczególnie niebezpieczne w branżowych przepisach BHP,
  • prace określone jako szczególnie niebezpieczne w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji,
  • inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę za prace szczególnie niebezpieczne,

Aby w sposób prawidłowy wykonywać tego rodzaju prace, należy zapewnić:

  • bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
  • odpowiednie środki zabezpieczające
  • instruktaż pracowników, w szczególności obejmujący: imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

Powyższe wymagania stanowią trzon podejmowanych działań w celu prawidłowego wykonania poszczególnych prac. Zwrócić również należy uwagę, że niektóre rodzaje prac z pewnością będą wymagały wydania przez pracodawcę pisemnego zezwolenia na ich rozpoczęcie. Ponadto pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych oraz jego aktualizowania w przypadku konieczności.