bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Co powinien zawierać protokół kontroli PIP??


Przeprowadzenie kontroli powinno być udokumentowane w formie protokołu. Protokół ten powinien zawierać informacje takie jak:
Na wniosek podmiotu kontrolowanego ? wzmiankę o informacjach objętych tajemnicą przedsiębiorstwa,
Wzmiankę o wniesieniu lub niewniesieniu zastrzeżeń do treści protokołu oraz ewentualnym usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości przed zakończeniem kontroli;
Datę i miejsce podpisania protokołu przez osobę kontrolującą oraz przez osobę lub organ reprezentujący podmiot kontrolowany.
Protokół powinien być podpisany przez inspektora, który prowadzi kontrolę oraz osoba lub organ reprezentujący podmiot kontrolowany. Warto pamiętać, że kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole (umotywowanych). Zastrzeżenia takie powinny być przedstawione do 7 dni od daty dnia przedstawienia protokołu.
Natomiast należy pamiętać, że odmowa podpisania protokołu przez osobę lub organ reprezentujący kontrolowany podmiot nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy środków prawnych.
Kopię protokołu powinien otrzymać podmiot kontrolowany.