bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Warunki rozpoczęcia kontroli zakładu pracy przez PIP


Kontrolę zakładu pracy, inspektor pracy może rozpocząć po okazaniu legitymacji służbowej oraz upoważnienia do jej przeprowadzenia. Warto pamiętać, że upoważnienie takie powinno zawierać informacje:

Natomiast należy również pamiętać, że w przypadku, kiedy okoliczności uzasadniają podjęcie natychmiastowej kontroli w zakładzie pracy (u przedsiębiorcy), to kontrola może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej. Niemniej jednak w terminie 7 dni od daty dnia podjęcia kontroli, należy dostarczyć upoważnienie do jej przeprowadzenia. Upoważnienie to powinno także zawierać informacje, które podano powyżej.
Kto może wydać upoważnienie do kontroli?
  • główny Inspektor Pracy i jego zastępcy oraz okręgowi inspektorzy pracy i ich zastępcy,
  • okręgowi inspektorzy pracy mogą również upoważnić nadinspektorów pracy ? kierowników oddziałów do wydawania upoważnień.
Gdzie przeprowadza się kontrolę?
Kontrolę przeprowadza się w siedzibie podmiotu kontrolowanego  oraz   w innych  miejscach  wykonywania  jego  zadań  lub  przechowywania  dokumentów finansowych i kadrowych. Poszczególne  czynności  kontrolne  mogą  być  wykonywane  także  w siedzibie jednostki organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. Przed  podjęciem  czynności  kontrolnych  inspektor  pracy  zgłasza  swoją  obecność podmiotowi kontrolowanemu, z wyjątkiem przypadków, gdy zgłoszenie  to mogłoby mieć wpływ na wynik kontroli.