bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia bhp osób wykonujących pracę na innej podstawie jak stosunek pracy


Artykuł o szkoleniu niepracownikow Pawłowski BHP ppoż.

Problemy interpretacyjne art. 304 Ustawa Kodeks pracy-

pracodawca, który zatrudnia osoby na podstawie innej umowy niż umowa o pracę zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy- w przedsiębiorstwie lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.
Stąd pytanie jakie się nasuwa- co zaliczymy do ?zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy??- syntetycznie można przyjąć, że obowiązek ten należy realizować poprzez techniczne warunki pracy- np.: stosowanie osłon na maszynach, innych środkach zabezpieczających, znakach BHP itp., ale czy na pewno?
Co w przypadku, kiedy ustalimy, że na terenie danego zakładu pracy obowiązuje jakaś zasada BHP czy np. stosowane są środki chemiczne (niebezpieczne/szkodliwe), z którymi osoba ta ma do czynienia pierwszy raz?

Idąc dalej- na podstawie kolejnego artykułu, stwierdzić należy, że podstawowym obowiązkiem pracownika jest znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Obowiązek ten również dotyczy osób fizycznych, które wykonują pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

Niemniej jednak zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 13 sierpnia 2014 roku, sygn.. akt II SA/OI 644/14 stwierdzono, że:

zamieszczając w art. 304 § 1 k.p. odesłanie do warunków pracy, o których mowa w art. 207 § 2 k.p., ustawodawca uregulował bardzo szeroko stosowanie przepisów bhp do osób zatrudnionych w ramach form niepracowniczych (...). Natomiast osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osoby prowadzące w zakładzie działalność gospodarczą mają obowiązek przestrzegania przepisów i zasad bhp (zgodnie z art. 211 k.p.) na równi z pracownikami- w zakresie ustalonym przez pracodawcę lub przedsiębiorcę (...) ustawodawca dając z jednej strony większą swobodę w kształtowaniu wzajemnych obowiązków stron umowy cywilnoprawnej, nałożył na pracodawcę wymóg oceny charakteru pracy wykonywanej przez te osoby i zagrażającego im ryzyka, a także dał mechanizm pozwalający na nałożenie tego rodzaju obowiązków na zleceniobiorców,
Stanowisko to jest potwierdzone przez stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie szkolenia bhp z 2007 roku GNP/426/4560-364/07/PE.
Nadmienić należy, że odnaleźć można również orzeczenia sądowe- które już nie są tak jednoznaczne w tej opinii.

Podsumowując- pracodawca ma prawo do kierowania osób pracujących na podstawie innej umowy niż stosunek pracy na szkolenia BHP oraz badania lekarskie, ale w niektórych przypadkach wystarczające jest samo orzeczenie lekarskie z brakiem przeciwwskazań do pracy. Biorąc pod uwagę, że w dalszym ciągu istnieją wątpliwości interpretacyjne- moim zdaniem, osoby pracujące na podstawie innych rodzajów umów, należy przeszkolić, aby w razie czego uchronić się przed niekorzystnymi konsekwencjami (wariant bezpieczny).

Jeśli chcesz zamówić szkolenie bhp dla Twoich pracowników, dla siebie- zapraszam do zakładki kontakt (lewa górna część strony) lub zapoznania się z ofertą szkoleń bhp.