bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy


Artykuł o SEP Pawłowski BHP ppoż.

Szkolenie wstępne BHP-

powinno być zrealizowane przed dopuszczeniem osoby do pracy- w obu częściach. Szkolenie wstępne BHP składa się z dwóch części- instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.  

Instruktaż ogólny powinien zapewnić, aby szkolona osoba zapoznana została z podstawowymi przepisami BHP, które zawarte są w Ustawie Kodeks pracy, w układach zbiorowych, regulaminach opracowanych przez pracodawcę, przepisami wewnątrzzakładowymi (w tym zasadami BHP). Ważnym elementem szkolenia jest przekazanie informacji odnośnie zasad udzielania pierwszej pomocy. Czas trwania instruktażu ogólnego jest ściśle określony tzn. nie może być krótszy niż 3 x 45 min. Warto tutaj wspomnieć, że czas ten może zostać wydłużony, do niezbędnej jego wartości, aby w pełni zrealizować program szkolenia.

Szkolenie wstępne, w części instruktażu ogólnego powinno omawiać takie zagadnienia, które wymieniono poniżej:

 • Istota bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy.
 • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze.
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym.
 • Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego.
 • Porządek i czystość w miejscu pracy - ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika.
 • Profilaktyczna opieka lekarska - zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego.
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru.
 • Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż stanowiskowy- powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. Ważne jest, aby podczas instruktażu stanowiskowego omówić wszelkie kwestie związane z bezpieczeństwem pracy- tj. np.: sposoby posługiwania się wyposażeniem ochronnym, które będzie stosowane podczas pracy. Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy?- wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Szkolenie to powinno być również realizowane w przypadku zmian na stanowisku pracy, które mają wpływ na bezpieczeństwo pracownika oraz w przypadku, kiedy pracownik przenoszony jest na inne stanowisko pracy. Czas trwania tej części nie powinien być krótszy niż:
 • dla pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych- 2 x 45 min.
 • dla osób wymienionych w § 11 ust. 1 rozporządzenia: nie dotyczy pracowników wymienionych w kolumnie 4 (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, ost. zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1420) - 8 x 45 min.
Podczas instruktażu stanowiskowego należy umówić takie kwestie jak:
 • Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:
 • a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:
 • - elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mających wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie ogólne, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne),
 • - elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia, surowce i produkty),
 • - przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i zakładzie pracy,
 • b) omówienie czynników środowiska pracy występujących przy określonych czynnościach na stanowisku pracy oraz zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami, a także zasad postępowania w razie wypadku lub awarii,
 • c) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.
 • Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.
 • Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora.
 • Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.
 • Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika.

Szkolenie BHP okresowe-


szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi (jeśli zmiany te występowały). Przepisy wyraźnie wskazują z jaką częstotliwością szkolenie bhp okresowe powinno być realizowane- ważne jest, aby pamiętać o terminie ważności szkolenia bhp wstępnego. Szkolenie to powinno kończyć się egzaminem, który potwierdzi przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Egzamin ten odbywa się przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia.

Dokumentacja- zaświadczenia oraz karty szkoleń należy umieścić w odpowiedniej części teczki osobowej pracownika. Ponadto pracodawca powinien posiadać programy szkoleń, na podstawie których realizowane są szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważnymi dokumentami, które z całą pewnością warto przechowywać są: dzienniki szkoleń wraz z protokołem egzaminacyjnym, listy obecności.

Ponadto szkolenia są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów usług (Dz.U. Nr 226, poz. 1476).

Jeśli chcesz zamówić szkolenie bhp dla Twoich pracowników, dla siebie- zapraszam do zakładki kontakt (lewa górna część strony) lub zapoznania się z ofertą szkoleń bhp.