bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego (p-poż. lub ppoż.):


szkolenia ppoż. przeciwpożarowe Pawłowski BHP ppoż.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, ost zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 908) właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając właściwą ochronę przeciwpożarową jest zobowiązany do zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Stąd wynika, że szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego jest obowiązkowe. Ponadto szkolenie takie może przeprowadzić tylko i wyłącznie osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. Ponad to szkolenia p-poż. nie powinien przeprowadzać bhp-owiec, który nie posiada stosownych uprawnień, poza zakres określony w ramowych programach szkolenia BHP wstępnego oraz okresowego dla poszczególnych grup pracowniczych.

Przepisy w sposób wyraźny nie wskazują natomiast jak to szkolenie powinno wyglądać oraz kiedy należy je realizować, ale ze względu na bezpieczeństwo pożarowe, pracownicy powinni zostać zapoznani z przepisami przeciwpożarowymi, zgodnie z wymaganiami prawnymi.

W przypadku, kiedy dla obiektu opracowano Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, należy stosować się do wymagań określonych w treści dokumentu. Dobrym rozwiązaniem jest z pewnością prowadzenie szkoleń wstępnych ppoż. oraz okresowych, w których pracownicy będą mieli możliwość praktycznego przećwiczenia posługiwania się wyposażeniem ppoż. zainstalowanym w obiekcie budowlanym.


Próbna ewakuacja


w niektórych przypadkach wymagane będzie przeprowadzanie okresowo praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji w dla obiektu. Jest to niezwykle ważne, aby realizować tego typu próby, gdyż pozwala to na sprawne ewakuowanie się osób w przypadku, kiedy dojdzie do realnego zagrożenia. Tutaj przepisy w sposób precyzyjny wskazują co jaki czas takie praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji powinno być realizowane.
Podsumowując, szkolenia p-poż. są wymagane prawem i nie powinny obejmować tylko i wyłącznie sposoby postępowania na wypadek pożaru, ale również szkolenie takie powinno obejmować zaznajomienie pracowników z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej oraz Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego jeśli została ona opracowana.

Szukasz firmy, która przeprowadzi profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe? Więcej informacji można odnaleźć w panelu nawigacyjnym strony. Serdecznie zapraszamy!