bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Uprawnienia Inspektora Pracy podczas kontroli


Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy wyraźnie wskazuje, jakie uprawnienia posiada inspektor pracy w trakcie postępowania kontrolnego. Poniżej zaprezentowano uprawnienia:
 Ponadto inspektor pracy może w sprawach objętych kontrolą przez pracownika lub osobę i mogłoby to narazić tego pracownika lub inną osobę na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia tej informacji, może wydać postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości tego pracownika lub osoby, w tym danych osobowych.
Inspektorzy  pracy  są  uprawnieni  do  przeprowadzania,  bez  uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy,  w  szczególności  stanu  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  kontroli przestrzegania
przepisów dotyczących legalności zatrudnienia w zakresie, kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz  kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ograniczenia handlu w niedziele i  święta oraz w niektóre inne dni.

Należy pamiętać, że:

Inspektor pracy jest upoważniony do swobodnego poruszania się po terenie podmiotu  kontrolowanego  bez  obowiązku  uzyskiwania  przepustki  oraz  jest zwolniony  od  rewizji  osobistej,  także  w przypadku,  jeżeli  przewiduje  ją wewnętrzny regulamin podmiotu kontrolowanego.