bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Konkluzje z analizowanej dokumentacji, obecności w różnych miejscach itp.


Chcielibyśmy, aby zgromadzone treści w tym miejscu stanowiły również zasób wiedzy na podstawie tych rozwiązań, które można [pozytywnie] skrytykować. W opracowaniach tych nie będziemy wskazywać żadnych osób oraz firm. Mamy nadzieję, że opisane przypadki będą stanowić również bogate źródło informacji.  1. instrukcja alarmowania i postępowania w przypadku pożaru,
  2. instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,
  3. BIOZ,
  4. BHP na budowie,
  5. Praca na wysokości,
  6. Ciekawe rusztowanie,