bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. 2018 poz. 47):Artykuł o wózkach widłowych (nowe rozporządzenie) Pawłowski BHP ppoż.

Wózki jezdniowe-


Nowe rozporządzenie wprowadza kilka zmian do zastępowanego rozporządzenia. Zmiany te zostały zaprezentowane poniżej:
 1. rozporządzenie to dotyczy wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla wózków jezdniowych z napędem silnikowym tj.- spalinowo-elektrycznym, elektrycznym i spalinowym,
 2. objaśnia czym lub kim jest- ?operator wózka?, ?organizator pracy?, ?instrukcja bezpieczeństwa prac transportowych? oraz ?instrukcja wózka widłowego?,
 3. wydanie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia jedynie osobom, które ukończyły 18 rok życia (uprawnienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych),
 4. wprowadza wymóg, aby programy szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do obsługi wózków widłowych były zgodne z programem opracowanym lub zatwierdzonym przez UDT,
 5. dopuszczono do obsługi wózków widłowych bez mechanicznym elementów podnoszących przez osoby posiadającej ?dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami?- czyli tak naprawdę na podstawie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami,
 6. wprowadza zmiany w zakresie zrezygnowania z imiennych zezwoleń do obsługi wózków widłowych. Wprowadza także obowiązek wydania pisemnego pozwolenia w przypadku wykonywania prac, gdzie występuje szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego z uwagi na specyfikę miejsca pracy,
 7. wprowadza wymóg zapoznania osoby obsługującej wózek widłowy z ryzykiem zawodowym- choć i tak osoba powinna być z nim zapoznana na podstawie zapisów Ustawy Kodeks pracy,
 8. wprowadza wykaz prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, związanego z warunkami panującymi w miejscu transportu.

UWAGA:


Dotychczasowe imienne zezwolenia tracą ważność:
 • wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 • wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.,
 • wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
Rozporządzenie weszło w życie 10.08.2018 rok.