bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa Pawłowski Igor

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe


Czym jest zdarzenie potencjalnie wypadkowe? z całą pewnością do tych zdarzeń zaliczyć można "wypadki", które nie spełniają wymagań definicji wypadku przy pracy (a jak wiemy, to wszystkie komponenty definicji wypadku muszą być spełnione, aby dane zdarzenie uznać za wypadek przy pracy). W tym przypadku zdarzeniem potencjalnie wypadkowym będziemy rozumieć zdarzenie, które nie wywołało urazu u pracownika, ale w wyniku tego zdarzenia istniało wysokie prawdopodobieństwo, że takie skutki wystąpią. Gdzieniegdzie za zdarzenie potencjalnie wypadkowe rozumie się również sytuację, kiedy doszło do zniszczenia narzędzi pracy.

Piramida Heinricha wskazuje również, że na każdy wypadek śmiertelny przypada znacznie większa liczba lekkich wypadków przy pracy oraz jeszcze większa liczba zdarzeń potencjalnie wypadkowych. O tyle, o ile regulacje prawne wskazują w sposób wyraźny, że wypadki przy pracy należy analizować, w celu poprawy stanu bezpieczeństwa pracy, o tyle istotnych informacji mogą również dostarczyć te zdarzenia, które nie zostały sklasyfikowane jako wypadek przy pracy.

Czy przepisy regulują kwestie związane z zdarzeniami potencjalnie wypadkowymi? Nie. Wszystkie podziały (klasyfikacje), sposoby postępowania pochodzą albo z norm, innej literatury lub zostały wypracowane w związku z dobrymi praktykami. Nie zmienia to faktu, że zdarzenia te również, podobnie jak wypadki przy pracy mogą i właściwie za każdym razem dostarczają ważnych z punktu widzenia firmy informacji.

Co wpływa na ilość zdarzeń potencjalnie wypadkowych? Z całą pewnością źródłem takich zdarzeń są niebezpieczne zachowania (gdzieniegdzie w firmach określane jako unsafe acts) lub niebezpieczne warunki pracy (ponownie nazywane unsafe conditions).

Ze względu na to, że zdarzenia te występują w każdej firmie, w liczbie znacznie większej od pozostałych zdarzeń— nie wolno ich pomijać, gdyż pozwolą one na podjęcie skutecznych działań w celu uniknięcia urazu u pracownika!

Warto również informować pracowników na szkoleniach bhp oraz w innych przypadkach, że takie zdarzenia, które również wydają się mało istotne należy po prostu zgłaszać. Tak samo jak pracowników, również pracodawcy oraz kierownicy powinni mieć świadomość, że zdarzenia te mogą dostarczyć niezwykle ważnych informacji- na co wskazuję podczas prowadzonych przeze mnie szkoleń bhp- do których zachęcam i zapraszam do zapoznania się z ofertą usług (lewa górna część strony).